سردرد ادامه

یا اینکه من اونقدر گاوم و خرمو هیچی نفهممو اصلا از روی عمد دارم کاری میکنم تا شما داد بزنی. آخه شما که مریض نیستی داد بزنی. برای اینکه من احمقو به راه راست هدایت کنی هی داد میزنی.

به آدم زبون فهم یه بار میگن. یه بار  گفتی و نفهمید دیگه نگو تا مجبور نشی داد بزنی و سردرد بگیری  و سر مای احمق بیشعور بیشرف عقب افتاده رو به درد بیاری.

سردرد

عه، صدای بلند. اوقدر از صدای بلند بدم میاد که حد نداره مخصوصا اینکه از دهن یکی با تمام قدرت صدای بلند بشنوم… بناگوش و کاپوت سرم درد میگیره آی درد میگیره… و متاسفانه طرف ادامه میده.

دلیلش چیه؟ برای چی؟ از خودت خجالت میکشی؟ O-o که اگه صداتو بیاری پایین کم آوردی؟ هر چقدر صدا بلندتر میشه نمیدونم من بیخیالتر میشم یا اینکه باز میرم تو لاک خمودم و اصلا برام مهم نیست… با این رفتار من هم طرف بدتر میشه… بدتر میکنه.

آخه لامصبا چرا اینقدر داد میزنید :-O سرم درد گرفت. مغزمو دردآوردی نابغه. شما باطل شدی رفت.

نوشته های طهمورث، کچل ریشدار